Условия за ползване

www.bloombeauty.bg е интернет страница, която представлява информационен ресурс и търговски център за електронна търговия, чиито собственик е фирма “ДИНАМИ 18” ЕООД . Сайтът има специализирана насоченост, а именно предоставяне на информация за продуктите и услугите предоставяни от фирмата и на козметични продукти и други стоки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. “ДИНАМИ 18” ЕООД  си запазва правото да променя цените без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма “ДИНАМИ 18” ЕООД

Дефиниции

„Потребител“ е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.bloombeauty.bg.

„Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на избрания продукт услуга при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

„Услуги“ са всички действия, осъществявани от “ДИНАМИ 18” ЕООД  при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на продукти и др. в сайта www.bloombeauty.bg и търговските обекти собственост на “ДИНАМИ 18” ЕООД

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.bloombeauty.bg предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител автоматично се съгласява и е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.bloombeauty.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.bloombeauty.bg чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са продуктите услугите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Продуктите/Услугите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.bloombeauty.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти/услуги, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Продуктите/Услугите се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Способи за плащане

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избрания Продукт/Услуга, по определения за това ред, Потребителят заплаща определена от Сайта сума. По посочен в сайта начин. Получената заявка се обработва и след получаване на потвърждение за заплащане (за електроните методи на заплащане) се изпраща на клиента (за физическите продукти). Изключения правят, плащането тип „Наложен платеж”, при което клиента заплаща при доставянето на Продукта и при заплащане на място в търговски обект на “ДИНАМИ 18” ЕООД

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продуктите/Услугите от Сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявения Продуктите/Услугите и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на “ДИНАМИ 18” ЕООД

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

– да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от “ДИНАМИ 18” ЕООД  Услуги;

– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

– да уведомява незабавно “ДИНАМИ 18” ЕООД  и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

– да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на www.bloombeauty.bg

“ДИНАМИ 18” ЕООД  няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

“ДИНАМИ 18” ЕООД  има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.bloombeauty.bg или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на “ДИНАМИ 18” ЕООД , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

“ДИНАМИ 18” ЕООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на “ДИНАМИ 18” ЕООД , да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. “ДИНАМИ 18” ЕООД  не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез “ДИНАМИ 18” ЕООД .

“ДИНАМИ 18” ЕООД  може да осигури публикуване на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. “ДИНАМИ 18” ЕООД  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.bloombeauty.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

“ДИНАМИ 18” ЕООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.bloombeauty.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за “ДИНАМИ 18” ЕООД .

Потребителят е длъжен да обезщети “ДИНАМИ 18” ЕООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез “ДИНАМИ 18” ЕООД  в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

“ДИНАМИ 18” ЕООД  може да събира и запазва потребителска информация за свой нужди (рекламни кампании, маркетингови проучвания и т.н.), като няма право да я преостъпва/препродава на трети лица, освен в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на “ДИНАМИ 18” ЕООД , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “ДИНАМИ 18” ЕООД , като същият не се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то “ДИНАМИ 18” ЕООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

“ДИНАМИ 18” ЕООД  отговаря на изискванията на регулацията и събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на различни услуги, и ги пази законосъобразно.

Информация относно ”ДИНАМИ 18” ЕООД
Наименование “ДИНАМИ 18” ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 205191586
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул.“Ами Буе“, № 40
Данни за кореспонденция: България, гр. София, ул.“Ами Буе“, № 40
E-mail: bloombeautymk@gmail.com
Телефон.: 087 668 6767

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

“ДИНАМИ 18” ЕООД  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) “ДИНАМИ 18” ЕООД  събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето услуги, продажба на козметични продукти, продажба на козметична апаратура, резервиране на часове, изпращане на съобщения за актуални намаления, продажба на предплатени карти на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
Изпълнение на задълженията на “ДИНАМИ 18” ЕООД  по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо “ДИНАМИ 18” ЕООД ;
За целите на легитимния интерес на “ДИНАМИ 18” ЕООД .

(2) Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, “ДИНАМИ 18” ЕООД  действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) “ДИНАМИ 18” ЕООД  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
индивидуализация на страна по договора;
регистрация на участник в събитие;
счетоводни цели;
статистически цели;
доставка на физически продукти;
обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, нови и подобрени услуги и др.
подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

(2) “ДИНАМИ 18” ЕООД  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, “ДИНАМИ 18” ЕООД  може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Лични данни, които “ДИНАМИ 18” ЕООД  събира, обработва и съхранява?

Чл. 3. (1) “ДИНАМИ 18” ЕООД  извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на достъп до услуги;
Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент;
Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, нововъведения и промени в ценовите листи.
Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
Сключване на договори за бизнес оношения и представителство на марката – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с бизнес партньор с цел отозризирано представителство на търговска марка.

(2) “ДИНАМИ 18” ЕООД  обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)
Цел:
1) Регистрация на потребител;
2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
3) За закупуване на продукти и услуги.
Основание:
С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между “ДИНАМИ 18” ЕООД  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Допълнителни данни, предоставяни от Вас – В някои случаи се изискват допълнителни данни като интереси, геолокация, професионална квалификация и др.
Цел:
Допълване на информация за потребителя и персонализиране на предоставяните услуги.
Основания:
С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между “ДИНАМИ 18” ЕООД  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които “ДИНАМИ 18” ЕООД  обработва – При влизане в нашия уебсайт, “ДИНАМИ 18” ЕООД  събира данни за използвания IP адрес.
Цел:
Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания:
Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на дружеството – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
Цел:
Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за продажба на продукти и/ил предоставяне на услуга/и.
Основание:
С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между “ДИНАМИ 18” ЕООД  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) “ДИНАМИ 18” ЕООД  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от “ДИНАМИ 18” ЕООД  от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) “ДИНАМИ 18” ЕООД  съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, “ДИНАМИ 18” ЕООД  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) “ДИНАМИ 18” ЕООД  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на “ДИНАМИ 18” ЕООД  или друго.

(3) “ДИНАМИ 18” ЕООД  съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) “ДИНАМИ 18” ЕООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) “ДИНАМИ 18” ЕООД  Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “ДИНАМИ 18” ЕООД  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на имейл искане в свободен текст.

(2) “ДИНАМИ 18” ЕООД  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за използване на услугите, Вашият достъп до тях ще бъде прекратен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от “ДИНАМИ 18” ЕООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) “ДИНАМИ 18” ЕООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “ДИНАМИ 18” ЕООД  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане в свободен текст до “ДИНАМИ 18” ЕООД .

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от “ДИНАМИ 18” ЕООД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “ДИНАМИ 18” ЕООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “ДИНАМИ 18” ЕООД ;

(2) “ДИНАМИ 18” ЕООД  няма задължение да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо дружеството или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “ДИНАМИ 18” ЕООД , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред “ДИНАМИ 18” ЕООД , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на “ДИНАМИ 18” ЕООД .

(4) “ДИНАМИ 18” ЕООД  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от “ДИНАМИ 18” ЕООД  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “ДИНАМИ 18” ЕООД  да провери точността на личните данни;
Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
“ДИНАМИ 18” ЕООД  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “ДИНАМИ 18” ЕООД  имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “ДИНАМИ 18” ЕООД , с искане по имейл в свободен текст.

(2) Вие можете да поискате от “ДИНАМИ 18” ЕООД  директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от “ДИНАМИ 18” ЕООД  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “ДИНАМИ 18” ЕООД  може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “ДИНАМИ 18” ЕООД Г, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако “ДИНАМИ 18” ЕООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) “ДИНАМИ 18” ЕООД  няма задължение да Ви уведомява, ако:

Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на транспортиране на закупени продукти/услуги и след подадена заявка от Ваша страна, “ДИНАМИ 18” ЕООД  предава необходимата информация към съответната куриерска фирма, която обработва Вашите данни като администратор за целите на извършване на доставката и получаването на закупените от Вас продукти/услуги.

Чл. 16. “ДИНАМИ 18” ЕООД  не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, “ДИНАМИ 18” ЕООД  описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на “ДИНАМИ 18” ЕООД  да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, “ДИНАМИ 18” ЕООД  действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, “ДИНАМИ 18” ЕООД  действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. “ДИНАМИ 18” ЕООД  няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай “ДИНАМИ 18” ЕООД  няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на “ДИНАМИ 18” ЕООД  в този случай се ограничава до
1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и
2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на “ДИНАМИ 18” ЕООД  използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Какво е това бисквитки?

‘Бисквитките’ са малки текстови файлове, пазени от браузера (например Internet Explorer или Safari) на вашия компютър или мобилно устройство. Те позволяват сайтовете да запазват дадена информация като например потребителски предпочитания. Можете да гледате на бисквитките като на „памет“ на сайта, която му позволява да разпознава потребители и да отговаря адекватно на техните предпочитания.

Как този сайт използва бисквитките?

Посещението на страница от сайта може да създаде следните видове бисквитки: бисквитки за ефективността на сайта, бисквитки за анонимен анализ на посещенията, бисквитки за географска насоченост, бисквитки за регистрация, бисквитки за сесията, бисквитки за реклама, бисквитки за реклама на трети страни и др.

Някои от тези бисквитки могат да бъдат поставени от трети страни.

Бисквитки за ефективността на сайта

Този вид бисквитки запомня вашите предпочитания за функционалностите в сайта, така че да не се налага да ги пренастройвате всеки път, когато го посетите. Например: показване на наскоро прегледани продукти, настройки на валутата, тип използвано устройство за достъп до сайта – компютър или мобилно устройство, брой продукти в кошницата и др.

Бисквитки за географска насоченост

Тези бисквитки се използват, за да се разбере от каква страна достъпвате сайта според информацията във вашия браузър, когато той изиска зареждането на уеб страница в сайта ни. Тази бисквитка е напълно анонимна и се използва само за да помогне за зареждане на по-подходящото съдържание или географски таргетирана реклама. Примерите включват: съхранение на кода на страната.

Бисквитки за регистрация

Тези бисквитки запазват данни, които са специфични за всеки потребител (потребителски код, имейл адрес, предпочитания за съхраняването на информация за удостоверяване профила). Когато се регистрирате в на нашия сайт, ние генерираме бисквитки, които сигнализират дали сте влезли в него с парола или не сте. Нашите сървъри използват тези бисквитки, за да разберат с кой профил сте влезли и дали да ви се покаже информация, свързана с профила ви.

Бисквитки за сесията

Бисквитката на сесия се генерира автоматично, когато влезете в сайта и се използва за управление на уеб приложения (HTTP протокол, попълване на определени форми, взаимодействие с конкретни елементи в сайта и т.н.). Тази бисквитка се изтрива автоматично, когато затворите браузъра.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Бисквитки на трети страни

На някои страници, трети страни (доставчици на услуги) могат да определят свои собствени анонимни бисквитки, с цел проследяване на успеха на дадено приложение или да го персонализират според изискванията на потребителите му. Тези бисквитки биват поставяни от партньори като например услуги за уеб анализ (Google Analytics), социално медийни платформи (Facebook), приложения за чат и т.н.

Компаниите, които генерират тези бисквитки, имат свои собствени правила за поверителност и ние не можем да четем или записваме тези бисквитки. Трети страни не могат да получават достъп до бисквитките, притежавани от този сайт. Например, когато споделяте продукт от сайта, използвайки бутон за споделяне в социална мрежа, социалната мрежа, която е създала бутона, ще запише, че сте направили това.

Как мога да изключа бисквитките?

Можете да спрете вашият браузер да приема бисквитки изобщо или да спрете приемането на бисквитки от конкретен сайт. Например, ние няма как да знаем дали сте влязъл с парола без бисквитки, така че няма да Ви дадем възможност да оставяте коментари.

Всички модерни браузери имат настройки за бисквитки. Настройките обикновено се намират в меню „опции“ или „инструменти“ в браузера. Следните препратки могат да бъдат полезни, за да разберете тези настройки. В противен случай използвайте меню „Помощ“ в браузера за повече подробности. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Настройки на бисквитки в Internet Explorer
Настройки на бисквитки във Firefox
Настройки на бисквитки в Chrome
Настройки на бисквитки при Safari

Ако сте загрижени за бисквитките на трети страни, генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите като отидете в сайта Your Online Choices.

Можете да посетите органа, представляващ тези рекламни платформи за повече информация: Network Advertising Initative. Те предоставят място, в което се събират всички контроли за премахване на участие. Моля, имайте предвид, че има много повече мрежи, изброени в този сайт, отколкото тези, които ние използваме в нашия сайт.

Ако искате да разберете повече за бисквитки и използването им в интернет, можете да научите повече на:

Microsoft Cookies guide
Всичко за бисквитките